Partneriaeth Plant a
Phobl Ifanc Sir Benfro
Chwilio'r wefan:

Nod Craidd Dau

Nod Craidd 2 - Plant a phobl ifanc i gael dewis llawn o gyfleoedd addysg a dysgu

 

Blaenoriaethau Nod Craidd 2 ar gyfer 2011-2014 yw;

 

2a.     Sicrhau bod cefnogaeth aml-asiantaeth gydlynol a hawl eang am ddarpariaeth ar gyfer pob unigolyn ifanc ar hyd eu dysgu o 8-25 oed gan ganolbwyntio'n benodol ar brofiadau a dderbyniwyd ar y pwyntiau pontio Allweddol.

2b.     Gwaith aml-asiantaeth gyda phobl ifanc mewn grwpiau penodol agored i niwed gydol yr ystod 8 - 25 oed er mwyn sicrhau y gallant gael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt i ddatblygu atebion o ran unrhyw rwystrau i'w dysgu ac i gyrraedd eu potensial llawn.

 

Bydd aelodau Nod Craidd 2 yn cydweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc rhwng 8 a 25 oed yn cael eu cefnogi gydol eu dysgu, yn enwedig drwy'r pwyntiau pontio Allweddol yn ystod cyfnod 8-14, y cyfnod 14-19 oed a'r cyfnod 19-25 oed. Bydd Nod Craidd 2 hefyd yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod cymorth ar gyfer y grwpiau canlynol sy'n agored i niwed fel y gellir datblygu datrysiadau i unrhyw rwystrau rhag dysgu i'w galluogi i gyrraedd eu potensial llawn;

•·         Plant a phobl ifanc ag Anghenion Ychwanegol, gan gynnwys anghenion meddygol

•·         Plant a phobl ifanc sy'n ymwneud â'r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad

•·         Plant a phobl ifanc anabl

•·         Plant a phobl ifanc â Saesneg fel iaith ychwanegol

•·         Sipsiwn sy'n Teithio

•·         Plant sy'n Derbyn Gofal

•·         Plant a phobl ifanc sy'n fwy abl a thalentog

•·         Pobl ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant

•·         Plant a phobl ifanc sy'n ymwneud â'r Tîm Troseddau Ieuenctid

•·         Gofalwyr Ifanc

 

Aelodau Nod Craidd 2:

(I ddilyn)

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch gwaith y Grwpiau Nodau Craidd, byddwch cystal â chysylltu â Thîm Cymorth y Bartneriaeth ar (01437) 776252.

 

Cynllun Plant a Phobl Ifanc Sir Benfro 2011-14

 

ERTHYGLAU PERTHNASOL

ID: 57 Revised: 4/10/2011